Barion Pixel Szívőrangyal

ÁSZF

Az Egészség-Őr-Angyal-Szolgálat Kft. adatkezelési szabályzata

Az Egészség-Őr-Angyal Szolgálat Kft.
(Székhely: 3980. Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 29. a továbbiakban: Adatkezelő)

magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Egészség-Őr-Angyal Szolgálat Kft. . adatkezelési és adatvédelmi szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) folyamatosan elérhető a https://szivorangyal.hu/ címen.

Az  Egészség-Őr-Angyal Szolgálat Kft.   fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot bármikor megváltoztassa, azzal, hogy a változásokról 15 nappal előre értesíti a közönségét, a  https://szivorangyal.hu/ címen.

 

A Egészség-Őr-Angyal Szolgálat Kft. elkötelezett az ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az Egészség-Őr-Angyal Szolgálat Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen adatvédelmi szabályzat 2018.10.05.-én lép hatályba.

 

I. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat hatálya kiterjed az Egészség-Őr-Angyal Szolgálat Kft.   teljes egészére, valamennyi szervezeti egységére és az összes foglalkoztatottjára (a továbbiakban: adatkezelő).

 

II. A szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok alaptörvény szerinti védelmének érvényesülését, az információs önrendelkezés megvalósulását, továbbá, hogy a vállalkozás által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

III. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

1. Az Egészség-Őr-Angyal Szolgálat Kft.  tevékenységének adatkezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán, illetve törvényi felhatalmazáson alapul

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk az Egészség-Őr-Angyal Szolgálat Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

2. Az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

a. 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

b. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

c. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

d. 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

e. 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló (EAVT);

f. az 1997. évi CLIV. törvény egészségügyről (továbbiakban Eü.tv.);

g. 62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének

egyes kérdéseiről (továbbiakban: R.);

h. 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: Szt.);

3. Az Egészség-Őr-Angyal Szolgálat Kft.  nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóként térítéses egészségügyi szolgáltatásokat nyújt

 

A kezelt adatok köre

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele a Szolgáltató és a páciensek között írásbeli Szolgáltatási szerződés megkötése, amellyel egyidejűleg a páciens nyilatkozik az általa szolgáltatott adatok kezeléséhez való hozzájárulásáról.

5. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás nyújtása körében az alábbi adatokat kezeli:

a. a beteg személyazonosító adatai (családi és utónév, leánykori név, nem, születési hely és idő, anya leánykori családi és utóneve, lakóhely, tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám), állampolgárság, anyanyelv, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító jel, hallgatói jogviszony, felsőoktatási intézmény neve, címe, a szolgáltatási szerződésben rögzített adatok);

b. biztosító által finanszírozott ellátás esetén a biztosító/biztosítás adatai;

c. egészségpénztár által finanszírozott ellátás esetén az egészségpénztár adatai;

d. cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy neve, lakcíme, elérhetősége;

e. kiskorú, illetve a cselekvő képességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes képviselő neve, lakcíme, elérhetősége;

f. a kórelőzmény, a kórtörténet;

g. a vizsgálati eredmény;

h. a diagnózist és a gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredmények, a vizsgálatok elvégzésének időpontja;

i.az ellátást indokló betegség megnevezése, a kialakulásának alapjául szolgáló betegség, a kísérő betegségek és szövődmények;

j. egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők megnevezése;

k. az elvégzett beavatkozások ideje és azok eredménye;

l. a gyógyszeres és egyéb terápia, annak eredménye;

m. a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatok;

n. a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalma;

o. a beteg önrendelkezéshez való joga alapján szükséges a beteg beleegyezése az egészségügyi ellátáshoz, ezen belegyező nyilatkozat;

p. a beteg az Eü.tv-ben foglalt feltételekkel visszautasíthatja az egészségügyi ellátást, ezen visszautasítás ténye, valamint idő pontja;

q. minden olyan egyéb adat és tény, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet.

6. Az adatkezelés célja:

a. az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása;

b. a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is;

c. az érintett egészségi állapotának nyomon követése;

d. a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele;

e. a betegjogok érvényesítése;

f. egészségügyi szolgáltatások nyújtása;

g. az ügyfelek egymástól történő megkülönböztetése;

h. az adatkezelő és az ügyfél között létrejött szolgáltatási szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása;

i. a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása;

j. a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása és értékesítése;

k. profilalkotás;

l. kapcsolattartás;

m. az igénybe vett szolgáltatások nyomon követése;

n. az EATV 4.§ (2) bekezdésében foglaltak teljesítése;

o. marketing célú megkeresés.

7. Az adatkezelés jogalapja

a. a - e) pontok vonatkozásában az EAVT 4.§ szakasza;

b. f-o) pontok vonatkozásában az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

 

8. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának elmaradása

 

Az adatok törlésének határideje

9. Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell meg őrizni. Ettől eltérően a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

10. A Szt. 169. § (1) és (2) szakaszában foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat legalább 8 évig kell őrizni.

11. A fentebb nem érintett adatokat az érintett törlési kérelmének beérkezését követő

60 napon belül kell törölni.

Adatvédelmi hatásvizsgálat

12. Az adatbiztonsági kockázatok felmérését a minden magas kockázattal járó adatfeldolgozás esetében el kell végezni.

13. A kockázatelemzést rendszeresen el kell végezni, minden egyes új folyamat bevezetése előtt.

14. A hatásvizsgálat folyamatáról, eredményéről minden esetben ki kell kérni az adatvédelmi tisztviselő véleményét.

15. A hatásvizsgálatnak tartalmaznia kell:

a. a tervezett adatkezelési műveletek leírását,

b. az adatkezelés céljainak ismertetését,

c. meghatározott célok esetében az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálatát,

d. az érintett jogait érintő vizsgálatot,

e. a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatását.

 

Az   Egészség-Őr-Angyal Szolgálat Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybevétele:

A beteg adatainak felvétele

16. A társaságnál a betegellátás az bejelentkezési rendszeren keresztül történik. Az bejelentkezés során az Egészség-Őr-Angyal Szolgálat Kft. tulajdonában álló szerveren kerülnek rögzítésre a beteg személyes, és a vizsgálat elvégzéséhez szükséges egészségügyi adatai.

17 Az egészségügyi dokumentáció vezetése a kezelő orvos kötelezettsége. A dokumentáció vezetése az   Egészség-Őr-Angyal Szolgálat Kft. által üzemeltetett informatikai rendszerből, a külön erre a célra létrehozott és elkülönített modulban történik

18. A beteg az ellátás befejezését követően az egészségügyi dokumentáció (vizsgálati lelet, ambuláns lap, zárójelentés) egy példányát átveszi. Az ellátást követően a beteg, vagy közeli hozzátartozója, vagy meghatalmazottja - kérésre - a beteg dokumentációjába az alábbiakban szabályozott módon betekintést nyerhet, valamint azokról másolatot kaphat.

4. A másolat kiadásának díja 300 Ft+ ÁFA adminisztrációs költség, valamint oldalanként 25 Ft +ÁFA másolási költség.

Elektronikus másolásra is van lehetőség (pl. szkennelés), ekkor csak adminisztrációs költség számolható fel

 

Kérésére készített másolat kiadása a betegdokumentációról, az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

19. A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen. Az egészségügyi dokumentáció megismerésnél is figyelembe kell venni, hogy a tájékoztatásnak körültekintőnek és fokozatosnak, a beteg körülményeit figyelembe vevőnek kell lenni.

20. A beteg jogosult:

a. a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni;

b. az egészségügyi dokumentációba betekinteni;

c. az egészségügyi dokumentációról kivonatot/másolatot készíteni, saját költségére ilyet kapni;

d. egészségügyi adatairól indokolt célra - saját költségére - összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni;

e. adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni;

f. a jogszabály által előírt esetekben zárójelentést kapni.

21. A beteg ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személy, az ellátás befejezését követően az általa teljes bizonyítóerejű magánokiratban felhatalmazott személy jogosult a másolat kiadásának kérésére, illetve átvételére.

22. Az érintett halála esetén - ha korábban másként nem rendelkezett - törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezelésével kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az orvosi dokumentációba betekinteni, valamint azokról másolatot kapni. A jogosultságot a kérelmező okirattal köteles igazolni. A másolat(ok) kiadása kizárólag eredeti, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt kérelem alapján történhet. A kérelem eredeti példányát az ügyirathoz (kórlaphoz) csatoltan kell őrizni.

23. Az egészségügyi dokumentáció kiadása esetén a kért dokumentumokat a medikai rendszerben rögzítettek szerint kell kiadni. A dokumentumok kiadásáért az adatvédelmi tisztviselő felel. A kiadás tényét a dokumentációban, és külön nyilvántartásban rögzíteni kell. A kiadást megelőzően az átvevő személyazonosságát vagy meghatalmazását igazolni köteles.

Az igazolás tényét az átvevő személyi adatainak és személyi igazolvány számának rögzítése mellett rögzíteni kell.

Amennyiben más, felhatalmazott személy kéri ki a dokumentációt, akkor a felhatalmazás dokumentumát is csatolni kell a betegdokumentációhoz.

24. Az egészségügyi dokumentáció kiadása kizárólag az ügyvezető engedélyével történhet az alábbi esetekben:

a. Rendőrhatóság, vagy más hatósági szerv megkeresése;

b. Ügyvédi megkeresés;

c. Az egészségügyi ellátással összefüggő kártérítési igénnyel kapcsolatos megkeresés.

25. Amennyiben a betegről készült egészségügyi dokumentáció más személy magántitokhoz való jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak a betegre vonatkozó része tekintetében gyakorolható a betekintési, illetve a másolat kiadására vonatkozó jogosultság.

26. A cselekvő képes beteg közokiratban, teljes bizonyító erőjű magánokiratban vagy - írásképtelensége esetén – két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal

a. megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit a tájékoztatni kell;

b. az a) pontban meghatározott személy megjelölésével vagy anélkül, a 12 – 13. pontban megnevezett személyek közül bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának helyette történ ő gyakorlásából, illetve a tájékoztatásból.

27. Amennyiben a beteg cselekvőképtelen és nincs a fentiek szerinti nyilatkozattételre jogosult személy, a beleegyezés és a visszautasítás jogának a fenti pontban foglalt korlátok közötti gyakorlására – a 12. pontban foglaltak figyelembevételével - a megjelölt sorrendben az alábbi személyek jogosultak:

a. a beteg törvényes képviselője;

b. ennek hiányában a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes

i. házastársa vagy élettársa;

ii. ennek hiányában gyermeke;

iii. ennek hiányában szülője;

iv. ennek hiányában testvére,

v. ennek hiányában nagyszülője,

vi. ennek hiányában unokája;

c. a b) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a beteggel közös háztartásban nem élő, cselekvőképes

i. gyermeke;

ii. ennek hiányában szülője;

iii. ennek hiányában testvére;

iv. ennek hiányában nagyszülője,

v. ennek hiányában unokája

28. Az Eütv. 16. § (1) és (2) bekezdése szerinti személyt, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott személy dokumentációjába való betekintési jog a beteget, meghatalmazásban megnevezett személyt, ilyen személy hiányában a törvényes képviselőt illeti meg.

29. Sürgős szükség esetén a kezelő orvos által ismert, a gyógykezeléssel összefüggésbe hozható minden egészségügyi - és személyazonosító adat továbbítható az érintett hozzájárulása nélkül is.

 

Orvosi titok védelme

30. A szolgáltatót, valamint a szolgáltatóval munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló más személyt a beteg egészségi állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. A titoktartási kötelezettség tehát

nemcsak a kezelést végző orvost, illetve a szakdolgozókat köti, hanem a szolgáltató minden dolgozóját. A szolgáltatót – az igazságügyi orvos szakértő kivételével - a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki a beteg gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt személy további gyógykezelése érdekében szükségesek. A titoktartási kötelezettség alól írásban felmentést adhat a beteg, vagy

törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettség, továbbá a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített személyek részére történő adattovábbítás , az általuk kezelt adatok erejéig.

 

Adatátadás harmadik személyek részére

31. A következő szervek írásbeli megkeresésére a kezelést végző orvos az érintett egészségügyi és a megkereső szerv által törvény alapján kezelhető, az azonosításhoz szükséges személyazonosító adatait átadja a megkereső szervnek. A megkeresésben fel kell tüntetni a megismerni kívánt egészségügyi és személyazonosító adatokat, valamint az adatkezelés célját. A megkereső szervek a következők lehetnek:

a. büntetőügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő, polgári peres és nemperes, valamint közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő;

b. szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek;

c. potenciális hadköteles és hadköteles személy esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal járási fővárosi kerületi) hivatala, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, valamint a katonai egészségügyi alkalmasságot megállapító bizottság;

d. a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében;

e. a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, a kiképzett tartalékosok békeidőszakban történő hadi beosztásra történő kiírása és a kiképzett tartalékosok gyors és differenciált behívása érdekében, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvényben meghatározott körben;

f. az egészségügyi dolgozóval szemben folyamatban lévő etikai eljárás során az eljárás lefolytatása hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kamarai szerv;

g. a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint a terrorizmust elhárító szervek a törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében;

h. halott vizsgálat során a halott vizsgálatot végző orvos.

32. A megkeresés akkor teljesíthető, ha az tartalmazza az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét.

33. Az érintett első ízben történő ellátásakor, ha az érintett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett és a sérülés feltehetően bűncselekmény következménye, a kezelőorvos a rendőrségnek haladéktalanul bejelenti az érintett személyazonosító adatait, és erről az érintettet tájékoztatja.

34. A kiskorú érintett első ízben történő egészségügyi ellátásakor társaság orvosa köteles a társaság telephelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha

a. feltételezhető, hogy a gyermek sérülése vagy betegsége bántalmazás, illetve elhanyagolás következménye;

b. a gyermek egészségügyi ellátása során bántalmazására, elhanyagolására utaló körülményekről szerez tudomást.

35. A fenti pontokban megjelölt adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges

36. Egészségügyi - és személyazonosító adatot közigazgatási hatósági eljárás, illetve az érintettnek intézményi elhelyezése, gondozása céljából akkor lehet továbbítani, ha arra az érintett jogai érvényesítéséhez vagy kötelezettségei teljesítéséhez van szükség.

37. Amennyiben az érintett egészségügyi adatai más személyt is érintenek, az egészségügyi és személyazonosító adatok továbbításához e harmadik személy (törvényes képviselője) írásbeli hozzájárulását be kell szerezni. Nincs szükség a hozzájárulásra, ha:

a. ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy az EÜATV. 1. számú mellékletben felsorolt valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben, illetve fertőzőbetegségben szenved kivéve, ha az érintett - személyazonosságának előzetes felfedése nélkül - HIV szűrővizsgálaton kíván részt venni;

b. ha arra az EÜATV 2. számú mellékletben felsorolt szűrő - és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség;

c. heveny mérgezés esetén;

d. ha valószínűsíthető, hogy az érintett az EÜATV 3. számú melléklet szerinti foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved;

e. ha az adatszolgáltatásra a magzat, illetve a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése vagy védelme érdekében van szükség;

f. ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte;

g. ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti ellenőrzés céljából van szükség;

h. az adatszolgáltatásra statisztikai okból van szükség.

38. Az érintett (törvényes képviselője) köteles az Egészség-Őr-Angyal Szolgálat Kft.. felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait átadni:

a. ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy az EATV. 1. számú mellékletében felsorolt valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben, illetve fertőző betegségben szenved, kivéve az anonim HIV szűrővizsgálaton történő részvételt;

b. ha arra az EATV. 2. számú mellékletben felsorolt szűrő-és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség;

c. heveny mérgezés esetén;

d. ha valószínűsíthető, hogy az érintett az EATV. 3. számú melléklet szerinti foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved;

e. ha az adatszolgáltatásra a magzat, illetve a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi állapotának meg őrzése vagy védelme érdekében van szükség;

f. ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte;

g. ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti ellenőrzés céljából van szükség.

39. A Társaság haladéktalanul továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek az adatfelvétel során tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatot, ha az ATV. 1. számú melléklet A) pontjában szereplő fertőzőbetegséget észlel, vagy annak gyanúja merül fel.

40. Az ATV. 1. számú mellékletben nem szereplő fertőző, illetve az 1. számú melléklet B) pontjában felsorolt betegségek előfordulása esetén a betegellátó személyazonosító adatok nélkül csak az egészségügyi adatokat jelentheti az egészségügyi államigazgatási szervnek. Az egészségügyi államigazgatási szerv közegészségügyi vagy járványügyi közérdekre hivatkozva

- az  anonim  szűrővizsgálat  keretében  vizsgált  HIV  fertőzött  és  AIDS  beteg  kivételével-kérheti az érintett személyazonosító adatait.

41. Élve születés és halálozás esetén a születés, illetve halálozás helye szerint illetékes anyakönyvvezető útján a Központi Statisztikai Hivatal részére - az érintett egészségügyi állapotának nyomon követése céljából az élve született, illetve elhalálozott személy egészségügyi és személyazonosító adatait át kell adni. A születéssel, illetve halálozással kapcsolatos események anyakönyvezése céljából teljesítendő bejelentési kötelezettsége során a betegellátó megismerheti és továbbíthatja élve születés esetén a gyermek szülei, halálozás esetén az életben lévő házastárs, bejegyzett élettárs személyi azonosító adatait.

42. Biztosító által finanszírozott ellátás esetén az érintett biztosító részére az egészségügyi dokumentáció átadásra kerül, az ehhez való hozzájárulás megtagadása esetén a beavatkozás nem végezhető el.

43. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának elmaradása.

 

A gyógykezelés során jelen lévő személyek

44. A gyógykezelés során a kezelést végző orvos és a betegellátásban részt vevő más személyek lehetnek jelen, valamint akinek jelenlétéhez a beteg hozzájárult.

45. Az érintett hozzájárulása nélkül jelen lehet az érintett emberi jogainak és méltóságának tiszteletben tartásával:

a. más személy, ha a gyógykezelés rendje több beteg egyidejű ellátását igényli;

b. a rendőrség hivatásos állományú tagja, illetve a büntetés - végrehajtási szervezet szolgálati

jogviszonyban álló tagja, ha bűnüldözési érdekből a beteg személyi biztonsága ezt indokolttá teszi, és a beteg nyilatkozattételre képtelen állapotban van.

46. Az érintett hozzájárulása nélkül is jelen lehet az előzőpontban meghatározott személyeken túl az,

a. aki az érintettet az adott betegség miatt korábban gyógykezelte;

b. akinek erre a z ügyvezető vagy az adatvédelemi tisztviselő szakmai - tudományos célból engedélyt adott, kivéve, ha ez ellen az érintett kifejezetten tiltakozott.

47. Az egészségügyi szakember – képzés céljából az érintett (törvényes képviselője) hozzájárulásával lehet jelen a gyógykezelés során orvos, orvostanhallgató, egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi főiskola, egészségügyi szakiskola vagy egészségügyi szakközépiskola hallgatója, valamint tanulója.

48. A beteg emberi jogait és méltóságát ilyenkor is tiszteletben kell tartani.

49. A hozzájárulást a gyógykezelt személy szóban is megteheti a kezelést végző orvosnak.

 

A https://szivorangyal.hu/ szerver naplózása

50. A https://szivorangyal.hu/ weblapok meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

 

A https://szivorangyal.hu/ honlapok cookie kezelése

51. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelőszolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

52. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítás a, nyomon követése, webanalitikai mérések.

53. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

54. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal. Az adatkezelés időtartama: harminc perc.

55. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés.

56. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

 

Az   Egészség-Őr-Angyal Szolgálat Kft. ügyféllevelezése

57. Amennyiben akár megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. Az  Egészség-Őr-Angyal Szolgálat Kft.  minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított egy év elteltével töröl.

 

Egyéb adatkezelések

58. Az egészségügyi ellátás nyújtására szolgáló épületben kamerás megfigyelőrendszer működhet, melyre vonatkozó tájékoztató a jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képezi.

59. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, Nemzetvédelmi Szolgálat, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Egészség-Őr-Angyal Szolgálat Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés c&am